16 มกราคม 2562
เวลา 6:34


Thai Language English Language Chinese Language Japanese Language  


  Web Service

Web Mail
Download
Check Status
demo@a1.co.th

  Consult

ร.ท. สารท สิริสิงห ที่ปรีกษา.......
ceo@a1.co.th
mailbox@a1.co.th
pongsiya@a1.co.th
nitipat@a1.co.th
nattapan@a1.co.th
precha@a1.co.th
porntip@a1.co.th
sale@a1.co.th
account@a1.co.th
support@a1.co.th
  Client  

 

      งานบริการที่ปรึกษาและงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์การลงทุน

บริการที่ปรึกษาก่อนได้รับส่งเสริมการลงทุน 
บริการนี้จะทำให้ท่านมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของการส่งเสริมการลงทุน และจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปใช้สำหรับวางแผนการลงทุนในด้านต่างๆ  เช่นประเภทหรือขนาดกิจการที่เหมาะสม เขตหรือจังหวัดที่รัฐให้การสนับสนุนการลงทุนเป็นพิเศษ เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงขั้นตอนตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารจนถึงการได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งการวางแผนที่ดีจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน ......
บริการวิเคราะห์และเขียนโครงการ
การขอเข้ารับส่งเสริมการลงทุนจะต้องทำการวิเคราะห์โครงการและเขียนคำขอเพื่อนำเสนอต่อสำนักงาน ซึ่งมีขั้นตอนและใช้เวลามากพอสมควรกว่าจะรู้และเข้าใจขั้นตอนและความหมายต่างๆของการวิเคราะห์โครงการ เราจึงเปิดให้บริการนี้เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและผ่านขั้นตอนนี้ได้โดยเร็วจึงไม่เสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ
บริการที่ปรึกษาหลังจากได้รับส่งเสริมการลงทุน
สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนแล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ประกาศจากทางสำนักงานฯ รวมถึงวิธีและระเบียบปฏิบัติต่างๆอีกมากมาย บริการนี้จะทำให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วอีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายกำหนดอย่างเต็มที่
บริการจัดวางระบบการทำงาน
สำหรับนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มต้นจัดตั้งบริษัทฯ ยังไม่มีประสบการในการติดต่อกับหน่วยงานบีโอไอ และ สมาคมฯ เราจึงเปิดบริการนี้เพื่อช่วยวางระบบการทำงานต่างๆรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้รู้ขั้นตอนและวิธีการทำงานจนกระทั่งสามารถทำงาน และการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการจัดทำและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนซึ่งอาจเป็นการยกเว้น หรือลดหย่อน ภาษีอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือเครื่องจักรก็ตาม นักลงทุนต้องทำข้อมูลในรูปแบบที่สำนักงานฯ กำหนดแล้วยื่นต่อสมาคมฯ ซึ่งมีความยุ่งยากพอสมควร ดังนั้นเราจึงเปิดบริการนี้เพื่อช่วยทำงานแทนท่านบริการจัดหาบุคลากร
เรายังเป็นศูนย์บริการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ทันที


 บริการฝึกอบรม
เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับหน่วยงานภายในองศ์กร ซึ่งจะได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงในหัวข้อต่างๆที่เราเปิดบริการฝึกอบรมแบบ In-House Training

 


       กิจกรรมต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษา Pre Audit ตรวจเปิดดำเนินการ เยี่ยมชมโรงงาน ฯลฯ

  2003 A1 INFO SERVICE CO.,LTD.   Last Updated: August 1, 2008 (Display 800 x 600 pixels)

Config Thai(Windows)

Page Up

   บริษัท เอวันอินโฟเซอร์วิส จำกัด
   สำนักงานใหญ่ (ฝ่ายบริหาร และฝ่ายแอพลิเคชั่น)  เลขที่ 106 หมู่ 5 อาคาร A1  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพ 10250 
   สำนักงานสาขา (ฝ่ายงานที่ปรึกษา และฝ่ายบัญชี)    เลขที่  50 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 .
   Tel. 02-5532335     FAX: 02-5532336     Hotline: 086-3254000 ,    086-3265500 ,    086-3055500